1rst LTTA - Kazanlak (Bulgaria) - December 2019

  

"Peace" by Aristophanes

Take part the students: Evi Bοuralexi, Georgia Kourti, Haris Papadogiannis, Stella Pentheroudaki, Michael Ploumistos.

Lyrics: Georgia Kourti

Poster: Maria Dafnomili

Direction: Kassandra Beikaki, Maria Manioudaki, George Markoulidakis


Our performance:
The Flash mob about the US Sustainable Development Goals.
Goal: Solidarity


The Press about our trip


Our team in Kazanlak: